Voorwaarden "Hier waakt SecuStrip"

1. Prijs: 

     a. 3x €100,-. (max. 1 prijs per persoon)


2. Uit te voeren actie: 

a. plak de sticker "Hier waakt SecuStrip" naast uw gemonteerde SecuStrip.

b. maak een foto van de deur of raam met de sticker én de SecuStrip

c. mail deze foto naar info@secu.nl


3. Door deel te nemen gaat men automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden. 

a. Deelnemer is 18 jaar of ouder, onder de 18 is toestemming van de ouder/verzorger verplicht! 

b. Ingezetene van de EU 

c. We zullen de winnaars bekend maken op onze website en via onze social media. Hiervoor zullen we de ingezonden foto's gebruiken.

d. Alle ingezonden foto's kunnen rechten vrij gebruikt worden op onze website en of social media.

e. SecuProducts is niet verantwoordelijk voor enige schade voortkomend uit de actie.

f. Facebook en Instagram zijn niet betrokken bij deze actie en is daarmee gevrijwaard van acties voortvloeiend hieruit. 

g. Privacy: persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden om de win actie in goede banen te leiden. 

h. De actie loopt tot en met 31 januari 2024, waarna de winnaars binnen 3 weken persoonlijk bericht krijgen.  

i. Over de actie wordt buiten de hiervoor genoemde communicatiemiddelen verder niet gecorrespondeerd.

j. Als een winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet binnen twee weken, dan wel binnen de in de winactie aangegeven termijn, incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

k. Secu kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen;

l. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Secu

m. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname

n. Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Secu en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel aan eigendommen of personen, direct en/of indirect, als gevolg van (gebruik van) de uitgereikte prijzen.

o. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

p. Aan druk- en/of tekstfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

q. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.