Klik hier om deze voorwaarden te downloaden

Click here to download our general B2B conditions


ALGEMENE B2B-VERKOOPVOORWAARDEN VAN SECUPRODUCTS B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 7 november 2017 met KvK-nummer 34260374

 

Artikel I – Algemeen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, alle offertes door, alle contacten met, en op alle overeenkomsten van, Secuproducts B.V. te Nieuw-Vennep (hierna aangeduid als: “Secu”) aan resp. met enige bedrijfsmatig handelende derde (hierna aangeduid als: ”de wederpartij”), voor zover Secu niet schriftelijk met wijziging van en/of aanvulling op een of meer van de onderstaande algemene voorwaarden heeft ingestemd. Toepasselijkheid van inkoop-, aanbestedings-, of andere voorwaarden van de wederpartij wordt door Secu afgewezen. Hierna wordt de eind-gebruiker van een Secu-product aangeduid als : “de gebruiker”.

 

Artikel II – Aanbieding

1.Elke aanbieding resp. offerte van Secu is vrijblijvend.

2.De in catalogi, aanbiedingen/offertes, in afbeeldingen, op tekening en normalisatiebladen etc. door Secu vermelde gegevens zoals bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot maat- en gewichtsopgaven) zijn slechts bij benadering en niet bindend.

 

Artikel III – Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Secu en de wederpartij komt (eerst) tot stand op het moment van verzending, per e-mail of schriftelijk, door Secu van de orderbevestiging, en wordt gevormd door hetgeen in de orderbevestiging is vastgelegd.

 

Artikel IV – Prijs

1.De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting/BTW en exclusief order- en verzendkosten en zijn voorts gebaseerd op de op het moment van afgifte van de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging geldende kostprijzen.

2.Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Secu gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.Prijzen zijn gebaseerd op levering Franco huis op een adres in Nederland, met dien verstande dat Secu  voor bestellingen van minder dan euro 300,-- netto exclusief omzetbelasting en eventueel afzonderlijk in rekening te brengen verpakking, een opslag van minimaal euro 20,-- exclusief omzetbelasting in rekening zal brengen, waarbij de vrachtkosten afzonderlijk worden doorgerekend, tenzij afzonderlijke specifieke afspraken zijn gemaakt tussen Secu en de wederpartij, in welk geval die specifieke afspraken gelden.

4.Uitsluitend indien dat tevoren schriftelijk is overeengekomen, worden producten van Secu zelf door Secu teruggenomen onder creditering aan de wederpartij van het daarvoor eerder door Secu in rekening gebrachte bedrag, mits het bewuste product Franco en in goede verkoopbare staat binnen 30 dagen na factuurdatum door Secu wordt terugontvangen. Producten welke Secu doorverkoopt na inkoop door Secu bij leveranciers, en daarmee niet product van Secu zelf zijn, worden niet teruggenomen door Secu.

 

Artikel V – Levering

  1. Secu en de wederpartij kunnen overeenkomen dat Secu orders in gedeelten levert. In dat geval factureert Secu per deellevering. Secu behoudt zich het recht voor, 5% meer of minder dan de orderhoeveelheid te leveren en te factureren.

2.In geval van overmacht is Secu gerechtigd, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de wederpartij daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, elke van de wil van Secu onafhankelijke omstandigheid –ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien– die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, onlusten, werkstaking, werknemersuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in het bedrijf van Secu of van haar leveranciers, storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen alsmede in water- en/of energieleveringen.

3.Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor de wederpartij voortvloeit uit de overeenkomst met Secu of uit een daarmee samenhangende overeenkomst, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de wederpartij in staat is om aan diens contractuele verplichtingen jegens Secu te voldoen, is Secu gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Secu tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de Secu verder toekomende rechten.

 

Artikel VI – Levertijd

1.De levertijd van elke order wordt vastgelegd in de bewuste orderbevestiging; indien op dat moment niet alle voor de uitvoering van de order benodigde gegevens door de wederpartij zijn verstrekt, zal de levertijd eerst ingaan, zodra die gegevensverstrekking compleet is.

2.Behoudens grove schuld aan de zijde van Secu geeft overschrijding van de levertijd de wederpartij geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, noch op enige schadevergoeding of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor de wederpartij uit enige met Secu gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

3.Als tijdstip van levering van goederen door Secu aan de wederpartij geldt de dag waarop de goederen waarop de orderbevestiging betrekking heeft, resp. de op die orderbevestiging gebaseerde deellevering, Secu’s magazijn verlaten.

 

Artikel VII – Betaling

1.Betaling aan Secu door de wederpartij dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek of verrekening,  ofwel indien het gaat om leveringen van SecuPost producten dient betaling te geschieden voorafgaand aan de levering.

2.Indien de wederpartij niet tijdig betaalt, is Secu gerechtigd om de wederpartij vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten boven het promesse-disconto van de Nederlandsche Bank, en tevens alle op de inning van de bewuste vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3.De eigendom van door Secu aan de wederpartij geleverde zaken gaat eerst op de wederpartij over, indien en voorzover al hetgeen door de wederpartij aan Secu uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Secu is voldaan. De wederpartij is niettemin gerechtigd de zaken in het kader van een normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren. Bij ernstige twijfel van Secu of de wederpartij verkoop en/of levering verricht in het kader van een normale bedrijfsuitoefening, wordt, welke de betalingscondities ook zullen zijn, al hetgeen door de wederpartij aan Secu uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigd is, per direct ten volle opeisbaar.

4.Secu is bij ernstige twijfel van Secu of de wederpartij verkoop en/of levering verricht in het kader van een normale bedrijfsuitoefening, gerechtigd tot een ongehinderde toegang tot de zaak/zaken. De wederpartij zal Secu alle medewerking verlenen teneinde Secu in de gelegenheid te stellen het in lid 3 van dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de zaak/zaken.

 

Artikel VIII – Reclamering

Reclamering ter zake van manco’s, abusievelijke leveringen en/of uitwendig waarneembare gebreken van enig geleverd product dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van het bewuste product door de wederpartij, bij overschrijding van welke termijn elke eventuele aanspraak op Secu vervalt.

 

Artikel IX – Garantie

1.Behoudens voorafgaande afwijkende schriftelijke afspraken tussen Secu en de wederpartij, is de garantie op door Secu aan de wederpartij geleverde producten beperkt tot kosteloze vervanging door Secu resp. tot herstel door Secu, zulks ter keuze van Secu, van producten met uitwendig waarneembare gebreken, die naar de mening van Secu het directe gevolg zijn van gebruik van ondeugdelijk bij fabricage van dat product gebruikt materiaal, van roestvorming, van fabricagefouten of van gebrekkige afwerking.

2.De in lid 1 van dit artikel omschreven garantie is in tijd beperkt tot gebreken, die aan Secu worden gemeld binnen 2 jaar na levering van het bewuste product door Secu aan de wederpartij.

3.Reclame op grond van garantie dient onverwijld, doch in ieder geval binnen 14 dagen, nadat een gebrek als bedoeld in lid 1 van dit artikel is ontstaan, schriftelijk bij Secu te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke garantie van Secu vervalt.

4.Producten ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan, dienen na overleg met Secu onverwijld Franco aan Secu te worden verzonden. Indien Secu in het kader van garantie vervangende producten levert, blijft respectievelijk wordt het oorspronkelijk geleverde Secu’s eigendom.

5.Gebreken die het gevolg zijn van onjuist vervoer, onjuiste opslag, onjuiste montage, onjuist gebruik, gebrekkig onderhoud, onbehandelde of niet juist behandelde zaagsneden, of veranderingen die zonder schriftelijke instemming van Secu worden aangebracht aan enig Product, vallen buiten de garantie. Niet-nakoming van de bij de Producten meegeleverde en de op de Secu-website vermelde montagehandleiding en (veiligheids-) instructies, leidt tot verval van de garantie.

6.Bij gebruik van andere dan door de Secu meegeleverde onderdelen vervalt elke aanspraak op garantie.

 

Artikel X – Aansprakelijkheid

1.Secu’s aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming van de in artikel IX hiervoor beschreven garantieverplichtingen.

2.Behoudens grove schuld aan de zijde van Secu, is alle aansprakelijkheid van Secu uitgesloten voor bedrijfsschade, voor gevolgschade, voor andere indirecte schade zoals montagekosten, voor schade (door gebruik van zaken) aan personen of zaken, voor inbraakschade en alle daaruit voortvloeiende kosten, voor lichamelijk of psychisch letsel ten gevolge van een inbraak of ramkraak, voor verlies van gelden of andere roerende zaken, en voor alle schade van resp. als gevolg van aansprakelijkheid jegens, derden.

3.Secu is derhalve ook niet aansprakelijk voor enige schade welke resulteert uit schending van octrooien, licenties, of andere rechten van derden, onder meer (doch niet beperkt tot) als gevolg van gebruik van, door of vanwege de wederpartij verstrekte gegevens.

 

Artikel XI – Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen

  1. Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen, welke speciaal voor een order worden vervaardigd, worden en blijven het eigendom van Secu. Indien en zodra gedurende 2 jaren op een bepaald artikel door Secu geen orders zijn ontvangen en aanvaard, heeft Secu het recht de betrokken modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen te vernietigen, zonder de wederpartij tevoren te informeren; indien enig model, gereedschap, stempel en/of matrijs elders dan in Secu’s bedrijfsgebouwen is opgeslagen, is de derde bij wie die opslag plaatsheeft, niet gerechtigd om tot aantasting en/of vernietiging daarvan over te gaan zonder dat daartoe tevoren schriftelijke toestemming van Secu is verkregen door die derde.

 

Artikel XII – Gebruik en montage

  1. Door Secu geleverde producten dienen te worden gebruikt conform hun bestemming resp. hun gebruiksdoel en dienen te worden gebruikt in overeenstemming met hetgeen als normaal gebruik geldt. De wederpartij is gehouden die gebruiksopdracht in een duidelijke uiting aan diens afnemers voor te houden, en om de bewuste uiting desgevraagd aan Secu te verstrekken ter beoordeling van de inhoud daarvan.

2.Secu besteedt gedurig grote zorg aan de veiligheidsinstructie en aan de montagehandleiding die bij haar producten wordt gevoegd. Die veiligheidsinstructie en die montagehandleiding dienen nauwgezet te worden gevolgd. De wederpartij is gehouden die veiligheids- en montage-opdracht in een duidelijke uiting aan diens afnemers voor te houden, en om de bewuste uiting desgevraagd aan Secu te verstrekken ter beoordeling van de inhoud daarvan.

3.Door Secu bij haar producten geleverd montagemateriaal dient te worden aangewend bij de montage; gebruik van ander montagemateriaal dan Secu’s montagemateriaal leidt tot risico’s op zaakbeschadiging en lichamelijk letsel. De wederpartij is gehouden die montagemateriaal-opdracht in een duidelijke uiting aan diens eventuele afnemers voor te houden, en om de bewuste uiting desgevraagd aan Secu te verstrekken ter beoordeling van de inhoud daarvan.

  1. Periodiek dient te worden gecontroleerd door de gebruiker of Secu’s product onverminderd stevig is gemonteerd, onder meer door (doch niet beperkt tot) controle van de bevestigingspunten. Betreffende kindveiligheidsprodukten dient bovendien periodiek te worden gecontroleerd door de gebruiker of dat product onverminderd veiligheid biedt, in het licht van de ontwikkeling van het kind. De wederpartij is gehouden die controle-opdracht in een duidelijke uiting aan diens afnemers voor te houden, en om de bewuste uiting desgevraagd aan Secu te verstrekken ter beoordeling van de inhoud daarvan.

 

Artikel XIII – Overig

1.Enig door Secu niet inroepen op enig moment van een haar toekomend recht respectievelijk een daaruit resulterend rechtsgevolg, leidt niet tot verlies door Secu van de mogelijkheid om dat recht respectievelijk rechtsgevolg alsnog op enig later moment in te roepen, noch doet zulks enig recht van Secu vervallen.

2.Secu is gerechtigd deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te harer discretie aan te passen, en die aangepaste voorwaarden dan te doen gelden in alle rechtsverhoudingen, welke ontstaan na de datum van deponering van die aangepaste voorwaarden.

3.Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig zou zijn resp. geen juridisch effect zou hebben tussen Secu en de wederpartij, dan zullen de wederpartij en Secu die bepaling vervangen door een bepaling die de initiele bedoeling het meest nabij komt zonder ongeldig te zijn en/of geen effect te hebben.

  1. De wederpartij is gehouden tot strikte geheimhouding van alle door Secu aan de wederpartij ter kennis gebrachte prijzen, tarieven en overige voorwaarden/elementen van Secu’s leveranties resp. dienstverlening. Secu is auteursrechthebbende op de inhoud van haar aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten, promotiemateriaal, productinformatie, inhoud van Secu’s websites en van de vormgeving daarvan. Niets daarvan mag zonder Secu’s voorafgaand schriftelijke toestemming worden gebruikt resp. verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieen of anderszins.

 

Artikel XIV – Toepasselijk recht en geschillen

1.Op alle aanbiedingen van, alle offertes door, alle contacten met, en op alle overeenkomsten van, Secu jegens resp. met de wederpartij, is steeds Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (CISG Vienna 1980).

2.Geschillen tussen Secu en een wederpartij worden exclusief beslecht door de rechtbank van het arrondissement waarin Secu gevestigd is.